slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
slide chính
ĐÀO VĂN THẮNG
19

TH 03

618 lượt xem

ĐÀO VĂN THẮNG

ĐÀO VĂN THẮNG

Tên nhân viên:  ĐÀO VĂN THẮNG - Sinh năm: 12/02/1988
Phòng kỹ thuật
Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật
Thời gian làm việc: 
Đánh giá của công ty: có trách nhiệm, hoạt bát, có tinh thần tổ chức. 

 

 

Tag:
Lên top
Top